My Company เวอร์ชัน Odoo 15.0-20211119

ข้อมูลเกี่ยวกับ My Company ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
eCommerce
Sell your products online
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels

ติดตั้ง การปรับให้เข้ากับภูมิภาค / แผนภูมิบัญชี

ประเทศไทย - การบัญชี